Natural Traditional Chinese Martial Arts articles by Sal Canzonieri

This is my bibliography of many of the sources used for my Shaolin and other Chinese Martial Art styles articles.

Han Wei Wushu Newsletter
Shaolin & other Chinese Martial Art Styles history -
Bibliography
used for various articles

Shaolin Bibliography
=====================================Enciclopedia Di Kung Fu  (Volumes 1, 2 & 3) Roberto Fassi [Italian]

Shaolin Wu Shu Da Quan (Volume 1 & 2) Shi De Qian et al [Chinese Shaolin Encyclopedia]

The Shaolin Monestary Stele on Mount Song;
   by Tonami Mamoru; published by the Italian School of East Asian Studies;
Kyoto University paper. Edited by Antonino Forte; 1989.

Shaolinsi (The Shaolin Monestary); edited by Henansheng Dengfengxian
wnebaosuo, Zhongguo wenwu xiao congshu; pub by Wnwu chubanshe, Beijing, 1982.

Xinbian Shaolinsi zhi, edited by Dengfeng xianzhi bangnangshi;
     Zhongguo luyou chubanshe, Beijing 1988.

Buddhism in China, A Historical Survey; Kenneth Ch'en;
      Princton University press, Princton NJ, 1964

A History of Chinese Philosphy; Yu-lan Fung;
       Princton University Press, Princton NJ. 1952 1953

Chugoku kizokusei shakai no kenyu (a study of China's Aristocratic Society);
Kyoto University research Institute for Humanistic Studies; Kyoto, Japan. 1987

Background of the Rebellion of An Lu-shan; Oxford University press;
London/New York/Toronto. 1955

Shaolinsi shike yishu (Stone Engraver's Art at Shaolin);
      Wenwu chubanshe, Beijing. 1985

Shaolinsi minjian gushi (folktales of the Shaolin Monestary);
       Hongjun Wang; Henan minjian gushi congshu, no 3, Henan renmin
       chubanshe, Zhengzhou. 1981

Shaolinsi zilao ji (Collection of Material on the Shaolin Monestary);
       Gu Wu and Zhixue Liu; Wnxian baike zhishi congshu; Shumu wenxian
       chubanshe, Beijing. 1982

Same (A Further Collection of Material . . . ) 1984

"Shaolinsi Kao" (A study of Shaolin Monestary); Jiatai Zhang;
       Zhongyuan wenwu magazine; Special issue, pp. 56-62. 1981

Shaolinsi (Shaolin Monestary); Baojun Zhao; Shanghai renmin chubanshe;
      Shanghai. 1982

 

Bagua Zhang

Various authors (Dan Miller, etc.). Pa Kua Chang Journal . Series of articles. USA : High View Publications, 1990 – 1997.

Allen, Frank, and Zhang, Tina Chunna. The Whirling Circles of Ba Gua Zhang, The Art and Legends of the Eight Trigram Palm . New York : Blue Snake Books, 2007.

Allen, Frank. Wu-Tang Culture Association, classes and workshops in various areas of internal energy arts. Personal conversations, lessons, and lectures from series of classes and seminars from 1987 to 1992.

Bracy, John and Liue, Xing Han. Ba Gua: Hidden Knowledge in the Taoist Internal Martial Art . USA : Blue Snake Books, 1998.

Crompton, Paul. Walking Meditation: Pakua-The Martial Art of the I Ching . England : Element Books, 1996.

Frantzis, Bruce Kumar. "Energy Arts" Taoist arts seminar series. In association with the Wu-Tang Association, New York . Personal conversations, lessons, and lectures from series of seminars from 1987 to 1992.

Garofalo, Michael P. “Ba Gua Zhang” 2001. http://www.egreenway.com/taichichuan/bagua.htm (accessed 4/10/2004).

Johnson, Jerry Alan and Crandall, Joseph. Classical Pa Gua . Ching Lung Martial Arts Association, Inc. 2008

Johnson, Jerry Alan. The Essence of Internal Martial Arts – 2 Volumes. California : Ching Lien Healing Arts Center , 1994.

Lee, Ying-Arng, and Yen Te Hua. PaKua for Self Defense (second section originally from Shao Lin Po P'i - Shaolin Insights ) . China : Unicorn Press, 1936 / 1973.

Liu Yongchun. Yin Shu Ba Gua Zhuang Shi Mi . China : Ren Min Ti Yu Chu Ban She, 1998.

Lu Shengli. Combat Techniques of Tai Ji, Xing Yi, and Ba Gua Principles and Practices of Internal Martial Arts . Berkeley , Calif : Frog, Ltd./Blue Snake Books, 2006.

Ma You Qing & Liu Jing-Ru, Translated by Joseph Crandall. Cheng Family Ba Gua Palms . USA : Smiling Tiger Martial Arts, 1987 / 1993.

Qi De Ju. Ba Gua Zhang Ji Ji Shu . China : Beijing Ti Yu Da Xue, 2001.

Ren Zhi Cheng. Yin Yang Ba Pan Zhang . China : Lion Books, 1937 / 2003.

Shi Nai Jian and Wang Cheng Shan. Shi style Bagua Linked Legs & Guiding Fist . China : Ren Min Ti Yu, 2007.

Sun Lutang. Bagua Quan Xue . USA : Smiling Tiger Martial Arts, 1916 / 2002.

Sun Xikun, translated by Joseph Crandall. Bagua Quan Zhen Chuan . USA : Smiling Tiger Martial Arts, 1935 / 1996.

Sun, Zhi Jun. Youshen Bagua Lianhuan Zhang - Swimming Body Bagua Continuous Palm . China : Ren Min Ti Yu Chu Ban She, 2002.

Yan Zhi Yuan, translated by Joshua Capitanio. “The Connection Between Yinyang Baguazhang, Baguazhang , and Xinyi Liuhequan”. June 2007. http://www.tai-chi.co.nz/EnglishArticles.html (accessed 1/10/09).

Yan Zhi Yuan. “Ba Gua Quan and Ba Gua Zhang is Not Related". 2008. http://www.tai-chi.co.nz/Articles.html (accessed 1/05/2009).

Zhang, Jie. Liu Bin's Zhuang Gong Bagua Zhang: Foundation Practices, Volume One. South District Beijing 's Strongly Rooted Style . Blue Snake Books, 2008.

Zhang Lie, translated by Joseph Crandall. Yin Style Baguazhang . USA : Smiling Tiger Martial Arts, 1987/ 1995.

Zhang, Quan Liang. Ba Gua Zhang Jing Yao - Ba Gua Palm Essentials. China : Ren Min Ti Yu Chu Ban She, 1998.

Zhu, Bao Zhen. Yun Tong Ba Gua Zhuang – 3 volume series . China : Ren Min Ti Yu, 2004.

Zhu Bao Zhen – translated by Joseph Crandall. “Yin Shi Bagua Lianhuan Zhang”, from a series of articles originally in Zhonghua Wushu Magazine, Volumes 116-129. USA : Smiling Tiger Martial Arts, 1997.

Mei Hua Zhuang

Guo Lì Deng, Bian Zheng. Wu Zi Mei Hua Quan . China : Rén Mín Ti Yù Chu Ban Shè, 1991.

Kou Fengxian. Wuzi Meihuaquan . China : Rén Mín Ti Yù Chu Ban She, 1991.

Li Cheng Yin, “ Meihuaquan Yuanliu Kao” (analysis of the origin and development of Meihuaquan), article published in the journal Tiyu Wenhua Huadao, number 06, 1984.

Quin, Jeffrey. Canadian Meihuazhuang Association, "History of Meihua Zhuang." 2000. http://www.meihuazhuang.ca/ (accessed 2/28/09).

Yan Zijie. Zhung Guo Mei Hua Zhuang Xun Lian Da Fa . China : Qing Dao Chu Ban Shè, 1998.

Zasshi, Shigaku. “The Origin of the Boxers : The Eight Trigrams Sect and the I-ho-chuan”. 1991. Article in The Historical Society of Japan journal: http://ci.nii.ac.jp/naid/110002368001/en.

Fanzi Quan / Chuo Jiao

Cai Jing He. Chuo Jiao Boxing . China : Jin Dun, 2003.

Cai Jing He. Beitui Quanzhongwang Yanqing Fanzi . China : Jin Dun, 2005.

Du, Jiasheng. "Ba Fan Men." 2007. http://www.satirio.com/ma/bafanmen/intro.html (accessed 2/15/2009).

Du, Jiasheng. "Origins and History of Chuojiao." 2007. http://www.satirio.com/ma/chuojiao/history.html (accessed 2/15/2009).

Du, Jiasheng. “History and Development of Liuhequan.” 2007. http://www.satirio.com/ma/liuhe/history.html (accessed 2/20/2009).

Men Hui Feng. Chuo Jiao . China : Ren Min Ti Yu Chu Ban She, 1988.

Chou Zhi Gang. Chuo Jiao . China : Fú Jiàn Rén Mín Chu Ban Shè , 1985.

Wen Jing Ming. Kao Shou Fan Zi Quan / Fan Zi Manacled Boxing . China : Hei Feng Publishing, 1990.

Zhang Da Wei, Hong Zhi Tian, and Zhong Hai Ming. Wu Bin Lou's Chuo Jiao Fan Zi . China : Ren Min Ti Yu Chu Ban She, 2003.

Zhang Fu Sheng . Jiuzhuan Lianhuan Yuanyangtui . China : Ren Min Ti Yu Chu Ban She, 1994.

(unknown author). Wen Jia Zhi Jiao Yu Bi Yao - Wen Family Essential Teachings. Excerpts from book. Originally from circa 1500s. http://www.satirio.com/ma/chuojiao/wenmanualintro.html (accessed 2/15/2009).

Yue Fei Jia Quan

Henning, Stanley E. "Chinese General Yue Fei: Martial Arts Facts, Tales and Mysteries", Journal of Asian Martial Arts . Vol. 15, No. 4, 2006.

Taiwan Wu Lin editorial department. Hua Zhong Wu Xue Chu Tan . China : Lion Books, 2007.

Wang Xin Wu. Yue Jia Ba Fan Shou . China : Shanxi Ke Xue Ji Shu, 19? / 2002 (reprint).

Wu Bin, Li Xingdong, and Yu Gongbao, Essentials of Chinese Wushu . China : Foreign Languages Press , Beijing , 1992.

Zhang Ye Jin. Yuejiaquan Jiji Shu Zhuanji - Yue Family Fist Arts. China : Hubei Science and Technology Press, 1991.

Xinyi Quan/ Xing Yi Quan

Cao Zhi Qing. Xinqyiquan Lilun Yanjiu - Xing Yi Practice , Usage and Method. China : Shanxi Ke Xué Jì Shù, 1993 / 2001.

Fang Dan Cai. Xing Yi Quan, Qì Xiè Jì Ji Gong Fa – series of 3 volumes. China : Shanxi Ke Xué Jì Shù, 2005.

Garofalo, Michael P. “Xing Yi Quan” 2001. http://www.egreenway.com/taichichuan/hsingyi.htm (accessed 4/10/2004).

Guo Jin Gang. Dai Style Xin Yi Quan . China : Shanxi Ke Xué Jì Shù, 2003.

Li Jin Bo. Xingyi Quan Zhen Yun Tu Pu . China : Beijing Ti Yu Da Xue, 2003.

Li Ying Ang and Pei Xirong. Henan Orthodox Xing Yi Quan . China : Unicorn Press, 1949 / 1981.

Li Yu Shuan. Xin Yi Quan Theory and Usage . China : Shanxi Ke Xué Jì Shù, 2003.

Li Yu Shuan. Xing Yi - Ti Yòng Gong Fa Xué . China : Shanxi Ke Xué Jì Shù, 2003.

Li Wen Bin and Li Hong. Shang Style Xing Yi Quan – series of 3 volumes. China : Ren Min Ti Yu, 2006.

Ma Lin Zhang. Xin Yi Quan . China : Anhui Ke Xué Jì Shù, 2002.

Ma Lin Zhang. Xin Yi Quan . China : Shanxi Ke Xué Jì Shù, 2003.

Miao Shu Lin. Xing Yi Quan Tu Jie . China : Shanxi Ke Xué Jì Shù, 2001.

Shang Ji. Xing Yi Quan Ji Ji Shu . China : Shanxi Ke Xué Jì Shù, 2001.

Song Guang Hua. Song Style Xing Yi Boxing – series of 3 volumes. China : Shanxi Ke Xué Jì Shù, 2003.

Sun Lu Tang. Xinyi Quan Yue . China : Lion Books, 1915 / 2005.

Sun Lu Tang and Miller, Dan. Xinyi Quan Yue – The Study of Mind-Form Boxing . USA : Unique Publications, 2000.

Wu Dian Ke. Xing Yi Quan Shu Da Quan . China : Shanxi Ren Men Chu Ban She, 1993.

Yan Zhi Yuan. “The Connection Between Yinyang Baguazhang, Baguazhang, and Xinyi Liuhequan”, “Ji Long Feng (Xin Yi's father)” , “The Mystery of Ma Xueli's Master”, and “The Close Relationship Between Tongbiquan (Tongbeiquan) and Xinyi Liuhequan” , series of articles. June 2007/2008. http://www.tai-chi.co.nz/Articles.html (accessed 1/10/09).

Yan Zhi Yuan. Xing Yi Five Elements, Fists and Weapons, Explained in Truth . China : Lion Books, 2002.

Yang, Dr., Jwing-Ming & Liang Shou-Yu. Xingyiquan : Theory, Applications, Fighting Tactics and Spirit . USA: YMAA Publications, 2003.

Tang Lang Quan

Blanco-Dopazo, Fernando. Various Tang Lang Quan history information. 2000. http://www.geocities.com/mantiscave (accessed 10/30/2001).

Li, Zhanyuan. & Liu, Chongxi. Qi Xing Tang Lang Quan . China : Anhui Jiao Yu Chu Ban She, 1984.

Profatilo, Ilya. Various Tang Lang Quan origin and history information. 1998. http://prayingmantisboxing.com/history.html (accessed 12/27/2001).

Du, Jiasheng. “Tanglang Quan (Praying Mantis Boxing) History”. 2007 http://www.satirio.com/ma/mantis/history.html (accessed 2/15/2009)

Sheng Xiao Dao Ren. Zeng Bu Luóhàn Duandá Tòngjie: Hui Xiang Luohan Duanda Bian Shi - Luohan Short Arm Boxing Illustrated. China : Lion Books, originally circa 1700s / 2008 (reprint).

Tunks, Brendan. “A brief introduction to Mantis Boxing”, “Seven Star Mantis Boxing”, and “History of Qixing Tanglang Quan”. 2005. http://www.qixingtanglang.com (accessed 3/7/2009).

Tongbei Quan

Dan Cheng Wen. Chi Family Tong Bei Boxing . China : Ren Min Ti Yu Chu Ban She , 2005.

Guo Ru Xiang. Tong Bei 24 Strikes . China : Ren Min Ti Yu Chu Ban She , 2004.

Liu Bo. Tong Bei Chuan . China : Beijing Ti Yù Dà Xué , 2000.

Ren Gang. Zhong Guo Tong Bei Quan Shu . China : Beijing Ti Yù Dà Xué , 2009.

Taiwan Wu Lin editorial department. Yu Yuan Xian Tong Bei Quan . China : Lion Books, 2008.

Wu Tian Xi (Takeda Hiroshi). Tong Bei Quan Fa . China : Beijing Shì Zhòng Guó Shu Diàn, 1937 / 1984.

Yan Zhi Yuan. “The Life and Origins of Tongbeiquan Founder Dong Cheng”, “The Close Relationship between Tongbiquan (Tongbeiquan) and Xinyi Liuhequan”, and “Tongbei of Huaiqing Prefecture – The Source of all Martial Arts”, series of articles. June 2007. http://www.tai-chi.co.nz/Articles.html (accessed 1/10/09).

Zheng Jiang Feng. Tongbei Quanshu . China : Liáo Níng Ke Xué Jì Zhú Chu Ban Shè, 1986.

Zhou Huai Jiang. Tongbi Quanpu - Tong Bi Boxing Record. China , (originally circa 1629) / (reprint) 1990?

Tai Ji Quan

Bissell, Greg. Various articles. USA : Chenstyle Taijiquan Journal.

Chan-Wyles, Adrian . The Three Generals and the Link between Tong Bei and Taiji. USA : Qi Magazine : Issue 88 Jul/Aug/Sept 2008.

Chen, Mark. Old Frame Chen Family Taijiquan . USA : North Atlantic Books, 2004.

Chen, Xin. Chenshi Taijiquan Tu Shuo - Chen Family Style Taiji Quan Illustrated and Elucidated. China : Shanghai Shu Dian Chu Ban She, 1986.

Chen Zhenglei. Chen Style Taijiquan, Sword and Broadsword . China : Zhong Zhou Gu Ji, 2003.

Docherty, Dan. Complete Tai Chi Chuan . USA : Crowood Press, 1997.

Du Gong Yu Zi / Taiwan Wu Lin editorial department. Chen Jia Tai Ji Quan . China : Lion Books, 2007.

Fan Chun-Lei and Shiery, Frank. Traditional Chen Style Taijiquan: The Small Frame Method . USA : AuthorHouse, 2007.

Gaffney, David and Sim, Davidine. Chen Style: The Source of Taijiquan . USA : North Atlantic Books, 2001.

Garofalo, Michael P. “Tai Chi Quan” 2001. http://www.egreenway.com/taichichuan (accessed 4/10/2004).

Gu Liu Xin. Chen Shi Taiji Quan Er Lu - Pao Chui - Chen Style Taiji Quan Second Routine - Cannon Fist. China : Hai Feng Chu Ban She, 1983.

Henning, Stanley. “Ignorance, Legend and Tajiquan”. Journal of the Chen Style Taijiquan Research Association of Hawaii , Vol. 2, No. 3, pp. 1-7, 1994.

Henning, Stanley. “Author of Lost Ming Boxing Treatise Identified”. Journal of the Chen Style Taijiquan Research Association Of Hawaii , Vol. 4, No. 2, 1996 .

Henning, Stanley. “Martial Arts Myths of Shaolin Monastery Part I: The Giant with the Flaming Staff”. Journal of the Chen Style Taijiquan Research Association Of Hawaii , Vol. 5, No. 1, 1999 .

Li Bin. “Taiji Quan Daojiazhuang—Tangcun ‘Lishijiapu' Chaojian Guanggan - Taiji Quan, Taoist Transmission—A reflection on the Copy of tang Village ‘Li Family Genealogy.” 2005. http://www.chenjiagou.net (accessed 9/12/2007).

Li Li Qun. Wu Shi Tai Ji Kuai Quan . China : Shanxi Ke Xue Ji Shu, 2005.

Li Xiang Yi. “Taiji Quan—Qianzhaisi Tanmi” -Taiji quan—Searching the Secret in the Qianzhai Temple . 2005. http://www.taiji.net.cn/Article/Print.asp?ArticleID=2470 (accessed 9/12/2007).

Lim, Peter. Various articles on Taji Quan origins, development, and history. 1998. Peter Lim's Taijiquan Resource Page (accessed 03/ 15/1999).

Meng Naichang. "Zhang Sanfeng Research" in Wudang Magazine . China : 1991.

Qu Jian. “Zhenben Qingyuan Hua Taiji - A Talk on the Factual Origins of Taiji." 2006. http://www.taijicn.net/viewarticle.php?id=206 (accessed 9/12/2007).

Shen Jiazhen, Fu Zhongwen, Xu Zhiyi, Hao Shaoru, and Sun Jianyun. Tai ji Quan Quan Shu / Ben She Bian . China : Ren Min Ti Yu Chu Ban She, 1988.

Sun Lu Tang and Cartmell, Tim. A Study of Tajiquan . USA : North Atlantic Books, 1919 / 2003.

Szymanski, Jarek. Various articles on Tajiquan, Xingyi, and Bagua origins, development, and history. 1999. http://www.chinafrominside.com (accessed 1999-2009).

Tang Hao . Taijiquan Grandmaster Wang Zongyue Research . China : Unicorn Press, 1935 / 1969.

Tang Hao. Shaolin-Wudang Research . China : Unicorn Press, 1930 / 1969.

Tang Hao. Internal School of Boxing Research . China : Unicorn Press, 1935 / 1969.

Tang Hao and Gu Liuxin. Taiji Quan Yanjiu - Studies on Taiji Quan. China : Bailing Chu Ban She, 1963.

Taiwan Wu Lin editorial department. Zhong Zhou Wu Shu Zhi Chang Jia Quan . China : Lion Books, 2008.

Tam, Paul F.N. Tai Chi Chuan – Theory and Practice . USA / China : PBI Publishing, 1991.

Wang Hai Chuan. Zhao Bao Taiji Mi Yin Beng Qi Jie Dun . China : Ren Men Ti Yu Chu Ban She, 2008.

Wang, Xingya and Li Libingn. “Liyanjiguan Yuyuanliu Xinshu Kangxi Wushiwunian Tangcun ‘Lishi Jiapu' Defaxian Jiqijiazhi' - A New Study on Li Yan's Birthplace and Origins, the discovery and its Value of the Kangxi Fifity-fifth Year Tang Village ‘Li Family Genealogy'.” 2005. Zhongzhou Academic Journal volume 7:4, Zhongzhou Xuekan. http://www.qinghistory.cn/cns (accessed 9/12/2007).

Wang Yong Quan. Yang Shì Tài Jí Quan Shù Zhen - Yang Tai Chi's True Narrative. China : Ren Men Ti Yu Chu Ban She, 1995.

Wells, Marnix and Chang Naizhou. Scholar Boxer: Cháng Nâizhou's Theory of Internal Martial Arts and the Evolution of Taijiquan . USA : Blue Snake Books, 2005.

Wen Shan Huang. Fundamentals of Taichi Chuan . USA : South Sky Books, 1931 / 1982.

Wile, Douglas. Lost T'ai Chi Classics From the Late Ch'ing Dynasty . USA : State University of New York Press, 1996.

Wile, Douglas. T'ai Chi's Ancestors: The Making of an Internal Art . USA : State University of New York Press, 1999.

Wile, Douglas. T'ai-chi Touchstones: Yang Family Secret Transmissions . USA : Sweet Ch'i Press, 1984.

Wu Tu Nan . Tai Ji Quan Zhi Yan Jiu . China : Shang Wu Yin Shu Guan Xiang Gang Fen Guan Chu Ban She, 1984.

Wu Ying Hua & Wu Yun Liang. Zhen Zong Wu Shi Tai Ji Quan . China : Beijing Ti Yu Da Xue, 1999.

Yan Zhi Yuan. “An Outline of the History of Wu's Taiji Quan”. 2006. http://www.tai-chi.co.nz/history.html (accessed 1/05/09).

Yan Zhi Yuan. “Letter to the Editor, Kung Fu Magazine, December 1999, Regarding Wu Tai Chi History”. 2006. http://www.tai-chi.co.nz/EnglishArticleText2.html (accessed 1/05/09).

Yan Zhi Yuan. “Taiji Founder”. 2006. http://www.tai-chi.co.nz/TJQfounder.html (accessed 1/05/09).

Yan Zhi Yuan, translated by Josh Capitanio. “Zhang Sanfeng ??? and Zhang Sanfeng ??? ” . 2008. http://www.tai-chi.co.nz/Articles.html (accessed 10/9/2008).

Yan Zhi Yuan. Taiji Mi Pu Quan Zhen . China : Lion Books, 2000.

Yan Zhi Yuan. “Tai Ji Quan Shi – Zhen Xiang Da Bai”. 2008. http://www.tai-chi.co.nz/Articles.html (accessed 10/9/2008).

Ye Young Culture Studies. “The Origins of Taiji: The Chen Camp” and “The Origins of Taiji: The Chang San Feng Camp”. 2006. http://www.literati-tradition.com/ chen_camp.html (accessed 9/12/2007).

Yuan Ququan. “Zhongda Faxian—Boaixian Tangcun Kao Chen Wangting Chuntaiji Quan He Wang Zongyue - The Significant Discovery—A Study on Chen Wangting and Wang Zongyue from the Tang Village of Boai County ." 2005. http://www.e-Wu Lin.com/channel/taiji.asp (accessed 9/12/2007).

Zhang Dun Xi. Tai Chi Quan Lun Zi - Tai Chi Chuan Essays Reprinted. China : Lion Books, 1999.

Zhao Ximin. "Taijiquan 13 Postures Research," Chinese Martial Arts Historical Materials Collection , Vol. 5. China : China Martial Arts Association, 1980.

Tai Zhu Chang Quan and Hong Quan:

Allen, Frank. Director of the Wu-Tang Culture Association, classes and workshops in various areas of internal energy arts. Personal conversations, lessons, and lectures from series of classes and seminars from 1987 to 1992.

An Zai Feng and Chen Tian Long. Da Hong Quan - Great Goose Boxing. China : Ren Min Ti Yu, 2005.

Frantzis, Bruce Kumar. "Energy Arts" Taoist arts seminar series. In association with the Wu-Tang Association, New York . Personal conversations, lessons, and lectures from series of seminars from 1987 to 1992.

Hu Guangfeng ?? ? , “Tujie dahongquan Si huang bang” ????????, series of articles published in the journal Jingwu ??, 2005.

Liu Lianyang ? ?? , “Shandong Laizhou Taizuquan” - ? ?????? , article published in the journal Jingwu ?? , number 8 of 2006

Liu Lianyang ? ?? , “Shandong Taizuquan Xinggong Xinjie” - ? ???????? , article published in the journal Jingwu ?? , n umber 8 del 2006 .

Ma Ming Da. Wu Xue Tan Zhen . Volume 1. China : Lion Books, 2003.

Ming Cheng. “On the Shaolin Temple Hong Quan Style Chinese Kung Fu”. 2007. http://www.kfls.com (accessed 6/15/2007).

Taiwan Wu Lin editorial department. Hua Zhong Wu Xue Chu Tan . China : Lion Books, 2007.

Wang Siqian, translated by Joseph Crandall. Shaolin Hong Quan . USA : Smiling Tiger Martial Arts, 1997.

Xie Dong Xing. “Gu Zhuàn Tài Zu Quan Fa Chan Zhen”. 2006. http://www.21Wu Lin.com/Wu Lin/chuantong/491.html (accessed 6/15/2007).

Yang Liu Yan. “Sòng Tài Zu Chang Quan Jì Fa Yán Jiu”. 2006. http://www.tanglangquan.net/Html/Article/Wushu Article/1820061102181431.html (accessed 6/15/2007).

Yang Liu Yan. “ Shandong Wushu and Song Taizu Chang Quan”. 2006. http://www.tanglangquan.net/Html/Article/Wushu Article/1620061102181121.html (accessed 6/15/2007).

Yang Liu Yan. “Sòng Tài Zu Chang Quan Kao Liu”. 2006. http://www.tanglangquan.net/Html/Article/Wushu Article/1920061102181643.html (accessed 6/15/2007).

Yang Liu Yan. “Sòng Tài Zu Chang Quan Yan Jiu”. 2006. http://www.tanglangquan.net/Html/Article/Wushu Article/1520061102180940.html (accessed 6/15/2007).

Zhang Liuqing, Shaolinsi Taizu Changquan . China : Chao Hua Chu Ban She, 1999.

(author unknown) “Shaanxi Hongquan Yao Chongzhen Xiri Huihuang” ???????????, article published in the newspaper Xi'an Wanbao ?? ?? , March 27, 2006.

(author unknown) “Peixian Wudang Hongquan Yuanliu” ? ??????? , Peixian Wushu Zhi ? ???? . China : Peixian, 2000.

Shaolin

Author unknown: “Master of the Studio of Self Respect”. Shaolin Quanshu Mijue - Shaolin Secret Chronicles / Secrets of Shaolin Boxing. China : Zhonghua Wushu Press, 1915 / 1971.

Baojun Zhao. Shaolinsi - Shaolin Monastery. China : Ren Min Chu Ban She Shanghai , 1982.

Carmona, José. De Shaolin à Wudang . Canada : Maisnie Tredaniel, 1999.

Chao, H.C. - editor (Author unknown). Shaolin Internal and External Kung Fu . USA : Meadea Co., 1915 / 1989.

Dukes, Terrance. The Bodhisattva Warriors: The Origin, Inner Philosophy, History and Symbolism of the Buddhist Martial Art Within India and China . USA : Weiser Books, 1994,

Fassi, Roberto and Chang Dsu Yao . Enciclopedia Di Kung Fu Shaolin (Volumes 1, 2 & 3) Italy : Edizioni Mediterranee, 1993.

Gu Wu and Zhixue Liu. Shaolinsi Zilao Ji - Collection of Material on the Shaolin Monestary.   China : Wenxian Baike Zhishi Congshu; Shumu Wenxian Chubanshe, 1982.

Gu Wu and Zhixue Liu. (A Further Collection of Material . . . ) China : Wenxian Baike Zhishi Congshu; Shu Mu Wen Xian Chu Ban She, 1984.

Jiatai Zhang . "Shaolinsi Kao" - A Study of Shaolin Monastery. Zhongyuan Wenwu magazine; Special issue, pp. 56-62. 1981.

Johnson, Nathan J. Barefoot Zen: The Shaolin Roots of Kung Fu and Karate . US: Weiser Books, 2000.

Li Yingang, ed. Illustrated Explanation of Shaolin School Methods Hong Kong : Unicorn Press, 1922 / 1968.

Liang Yiquan. Song Shan Shaolin Quan Fa (Shaolin Chang Quan) . China : Shanxi Jiao Yu Chu Ban She, 1982.

Mao Jingguang, Chen Fuxing, Lin Xuanhong, and Guo Xiaodan. Shaolin Luohan 13 Form . China : Petrel Publishing House, 2007.

Mao Jingguang, Chen Fuxing, Lin Xuanhong, and Guo Xiaodan. Shaolin Soft Boxing . China : Petrel Publishing House, 2007.

Mamoru Tomami. Edited by Antonino Forte - Italian School of East Asian Studies. The Shaolin Monastery Stele On Mount Song . Japan : Kyoto University paper, 1989.

Qín Qìng Feng Bian Zhù. Bei Pai Shaolin Ru Men . China : Ren Min Ti Yu Chu Ban She, 1993.

Shahar, Meir. The Shaolin Monastery: History, Religion, and the Chinese Martial Arts . USA : University of Hawaii Press, 2008.

Shi Deqian. Shaolin Wu Shu Da Quan - Shaolin Encyclopedia – Volumes 1-5. China : Beijing Ti Yu Da Xue Chu Ban She, 1991-2006.

Shi Deqian. Shaolin Yan Shou Fa . China : Henan Ke Xue Ji Shu Chu Ban She, 1987.

Shi Deqian. Shaolin Luo Han Shi Ba Shou . China : Beijing Ti Yu Xue Yuan Chu Ban She, 1990.

Shi Deqian and Fa Su. Shaolin Quan Fa Jing Cui . China : Beijing Ti Yu Xue Yuan Chu Ban She, 1990.

Shi Yongxin. A Shaolin Monastery's Compendium of Pugilism – Yi Lu Rou Quan . China : Henan People's Publishing House, 2008.

Shi Yongxin. A Shaolin Monastery's Compendium of Pugilism – Er Lu Rou Quan . China : Henan People's Publishing House, 2008.

Shi Yongxin. Shaolin Kongfu . China : Hua Ling, 2007.

Su Fa Deng. Shaolin Jingang Quan . China : Beijing Gong Ye Da Xue Chua Ban She, 1989.

Sun Chong Xiong. Shaolin Liu He Men – volumes 1 and 2. China : Fujian Ren Min Chu Ban She, 1984.

Tang Hao. Shaolin-Wudang Research . Hong Kong : Unicorn Press, 1930 / 1968.

Various authors. Yi Jin Jing - volumes 1 and 2. China : Lion Books, 2007.

Wan Lai Sheng. Wan Lai Sheng Wu Shu Jiao Fan . China : Shanxi Ke Xue Ji Shu, 1927 / 2003.

Wang Xi Qian and Deng Zheng Li. Shaolin Yún Tong Tào Lù Jing Xuan . China : Henan Ke Ji, 2001.

Wen, Bao Suo. Henansheng Dengfengxian, Zhongguo wenwu xiao congshu , Shaolinsi . China : Wenwu Chubanshe, 1982.

Yan Zhi Yuan. “Origins of Shaolin Quan – As to Louhan Quan”. June 2007. http://www.tai-chi.co.nz/Articles.html (accessed 1/10/09).

Yan Zhi Yuan. “Bái Yù Feng Shì Ming Dài Rén”. June 2007. http://www.tai-chi.co.nz/Articles.html (accessed 1/10/09).

Zak, Richard C. Honan Shaolin Hui, The Dragons of Shanghai 's Honan Shaolin Association . Canada : Sensative In4mation, Incorporated, 2003.

Other

Chen Feng-Qi & Chen You-Liang. Yan Qing Quan Volumes 1 & 2 . US:

Ch'en, Kenneth Buddhism in China , A Historical Survey . USA : Princeton University press, 1964.

Draeger, Donn F. and Smith, Robert W. Comprehensive Asian Fighting Arts . USA : Kodansha International, 1980.

Elleman, Bruce A. Modern Chinese Warfare 1795-1989 . USA : Routledge, 2001.

Esherick, Joseph W. The Origins Of The Boxer Uprising. USA : University Of California Press, 1987.

Gray, Russell D. and Atkinson, Quentin D. “Language-tree divergence times support the Anatolian theory of Indo-European origin”. Nature 426 , 435-439 (27 November 2003).

Jin Chongji. “The Relationship Between the Boxers and the White Lotus Sect,” Chinese Studies in History 20 . Spring-Summer 1987: pages 87-97.

Holcombe, Charles. “The Daoist Origins of the Chinese Martial Arts,” Journal of Asian Martial Arts 3 . January 1993: pages 10–25.

Johnson, David; Nathan, Andrew J.; and Rawski, Evelyn S. “The Transmission of White Lotus Sectarianism in Late Imperial China ,” Popular Culture in Late Imperial China . USA : 1985.

Kang Ge Wu. Authentic Chinese Wushu Complete . China :

Kang Ge Wu. Spring and Autumn Annals . USA : Plum Publications, 1995.

Kang Ge Wu. A Practical Guide to Chinese Martial Arts . USA : 1991.

Liu Hong Chi. Chuan Tong Cha Quan – 3 volumes. China : Ren Min Ti Yu Chu Ban She, 2006.

Liu, James J.Y. The Chinese Knight Errant . London : Routledge and Kegan Paul, 1967.

Lu Yao . “The Origins of the Boxers,” Chinese Studies in History 20 (Spring-Summer 1987): pages 42-86.

Ma Aiming. A New Exploration About the Culture of Traditional Martial Arts. China : Ren Min Ti Yu Chu Ban She, 2003.

Ma Ming Da. True Martial Studies Volumes 1 and 2. China : Lion Books, 2008.

Naquin, Susan. Millenarian Rebellion in China : The Eight Trigrams Uprising of 1813 . USA : 1976.

Naquin, Susan. Shantung Rebellion: The Wang Lun Uprising of 1774 . USA : Yale University Press, 1981.

Overmeyer, Daniel L. Folk Buddhist Religion: Dissenting Sects in Late Traditional China . USA : Harvard University Press, 1976.

Parsons, Talcott. Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives . USA : Prentice Hall, 1966.

Parsons, Talcott. The System of Modern Societies. USA : Prentice Hall, 1971.

Qi Ji Guang. Jì Xiào Xin Shu - New Book of Effective Disciplines. China : Wu Zhou Press, (originally) 1561/ (reprint) 2000.

Reid, Howard and Croucher, Michael. Way of the Warrior – The Paradox of the Martial Arts . USA : Overlook Press, 1983.

Ralston, Peter. Cheng Hsin: Principles of Effortless Power . USA : North Atlantic Books, 1999.

Sagawara, Tetsutaka and Lujiuan Xing. Aikido and Chinese Martial Arts – Its Fundamental Relation . Japan : Sagawara Martial Art Institute, 1996.

Shi Ligang, Qin Yanbo , and others. Zhongguo Wushu Da Cidian - The Great Dictionary of Chinese Martial Arts. China : Ti Yu Ren Min Chu Ban She, 1990.

Shou Yu Liang and Wen Ching Wu. Kung Fu Elements . USA : Way of the Dragon Press, 2001.

Takatomo, Matsuda. Zhung-kuo wushu shih-lueh - An Illustrated History of Chinese Martial Arts . Japan : Asiapac Books, 1979 / 1986.

Tong Zhongyi & Tim Cartmell. The Method of Chinese Wrestling . USA : Blue Snake Books, 2008.

Wan Lai Sheng. The Common Basis of Martial Arts . China : Yan Mei, 1927.

Wang Jie. Cha Quan . China : Ren Min ti Yu Chu Ban She, 1993.

Wang Ju Rong and Wu Cheng De. Wang Zi Ping Yu Wu Shu . China : Shanghai Jiao Yu Chu Ban She, 1992.

Wu Bin, Li Yu Xingdong and Gongbao. Essentials of Chinese Wushu . China : Foreign Languages Press, 1992.

Yan Hua. “Yàn Qing Hòu Yì Tán Yan Qing Quan”. 2008. http://forum.er07.com/redirect.php?tid=311&goto=lastpost (accessed 3/5/2009).

Yang Gui Yuan. Guo Shu Da Quan . China : Shang Hai Chuan Shu Research Society, 1929.

Yu Lan Fung. A History of Chinese Philosphy . USA : Princeton University Press, 1952.

Zhang Kong Zhao (and Cao Huan Dou commentator). Kung Fu Classic Boxing Essentials . China : Lion Books, 2007.

Zhang Wen Guang. Cha Quan – Zong He Da Lu . China : Ren Min Ti Yu Chu Ban She, 1983.

(Various). The Cambridge History of China – various multiple volumes. USA : Cambridge University Press, 1998.

(Various). Siege Weapons of the Far East ; Soldiers of the Dragon; Imperial Chinese Armies; Ancient Chinese Armies. USA : Osprey Books, .


Information revised 01/10/2010

That's it for this issue! Click here to return to the index

Sal Canzonieri - http://www.bgtent.com/CMAQigongSchool/index.html
salcanzonieri@att.net

(c) 1995 / 2007 BGT ENT / Sal Canzonieri